O ORGANIZÁCII

Kto sme?

NORPHAN je rakúska nezisková humanitárna organizácia podporujúca práva osirelých moslimských detí v členských štátoch EÚ, ktoré sa stali obeťami vojny a boli nútené prestať snívať.

Bola založená vo Viedni v Rakúsku, v roku 2014 so zámerom zachrániť a umožniť prežiť
detstvo nevinným moslimským obetiam vojny, ktoré budú niesť po celý zvyšok svojho života psychické následky vojny prostredníctvom ich návratu do rodnej krajiny, humanitárnych stáží študentov psychológie a pedagogiky vo vojnových kempoch za účelom poskytnutia vzdelania, posttraumatickej starostlivosti a psychosociálnej pomoci v utečeneckých kempoch sirotám traumatizovanými povojnovými ranami, realizovania besied pre vzdelávacie inštitúcie a verejnosť na tému Islam, Históriografia Islamu, Islamológia, islamský právny systém Šária (Shari’ ah) a jeho tradičné islamské právne normy-trestné právo, rodinné právo, obchodné právo, ústavné spory o islamskom práve, no najmä sa zameriavame na islamský masový terorizmus, ktorý ako téma patrí v súčastnosti medzi ne-moslimskou populáciou častou príčinou zakorenených predsudkov ako základný pilier ľudského prístupu voči inej-moslimskej populácie, islamofóbie ako predsudku voči islamskému náboženstvu najmä spojení s politickou mocou, príčinou terorizmu a rasovej diskriminácie v spolupráci s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami a mimovládnymi organizáciami, organizovanie humanitárnej pomoci vo vojnových zónach, finančnej podpory .

Prečo?

Alarmujúce čísla sirôt pochádzajúcich z moslimských krajín akou je napríklad Sýria alebo Jemen, a ktoré boli vyhnané zo svojho domova do hostiteľských krajín EÚ za prežitím či už nesprevádzané alebo s bolesťou zo straty najbližších, je nemožné adoptovať, pretože každý členský štát EÚ si uplatňuje vlastné pravidlá v rámci medzinárodnej adopcie, a tak tieto deti sa stávajú odvrhnutými na okraj spoločnosti a čakajúcimi za ostnatým plotom ako batožina na vyzdvihnutie.

Tieto osirelé, nevinné obete vojny pochádzajúce z absolútne odlišnej kultúry a životného prostredia sa ocitli opustené, čeliace jazykovej bariére a ich integrácia tzv. nového života prebieha v strachu, v prostredí úplne odlišnej-európskej kultúry, a v extrémne odlišných kultúrnych vzorcoch správania sa a jednania, ako aj iného životného štýlu a zvykov no najmä, čelia intenzívnemu kolabujúcemu procesu integrácie do spoločnosti, a svojím “na prvý pohľad” neverbálnym vizuálnym vzhľadom kultúrneho rozdielu sa stávajú terčom náboženskej a rasovej diskriminácie s nálepkou na čele “terorista”.

Prestížne štúdiá a prognózy expertov nie sú priaznivé, pretože potvrdzujú nárast nacionalizmu, a predpokladá sa, že utečencov bude čoraz viac.

Migrovalo sa, migruje sa a bude sa migrovať…stále.

Prevychovať dospelých moslimských migrantov so storočnými kultúrnymi koreňmi, ktoré sa v závislosti od krajiny vymykajú ľudskej logike je takmer nemožné, ako je nemožné ubezpečiť ne-moslimskú populáciu hostiteľských krajín EÚ o bezpečnom a tichom spolužití s moslimskou populáciou vzhľadom na teroristické útoky alebo vzniku náborových mravenísk teroristov v členských štátoch EÚ, či fyzické napádanie nevinných, avšak čo môžeme s istotou ako prejav solidarity, pomoci a tolerancie voči moslimskej populácie v hostiteľských krajinách EÚ urobiť, je, že umožníme tým najzraniteľnejším a najviac trpiacim, nevinným osirelým obetiam vojny naplniť ich právo slobodne si určovať svoj vlastný osud a šoférovať za volantom vlastného života.

Pretože ak sa nezastaví už v zárodku “pocit odlišnosti” navonok prejavujúcej sa ako diskriminácia či rasizmus, tak potom je dosť veľká pravdepodobnosť, že nám vyrastie nová generácia masových extrémistických vrahov.

Náš cieľ?

Nezisková humanitárna organizácia NORPHAN vznikla s cieľom zastaviť re-modeláciu kultúrnej identity osirelých detí pochádzajúcich z odlišnej kultúry podľa predlôh jednotlivej hostiteľskej krajiny EÚ o integrácii a zachovať ich vlastnú osobnosť prostredníctvom návratu do ich rodnej krajiny, výstavbou, prípadne rekonštrukciou škôl a sirotincov v moslimských krajinách, pripraviť nesprevádzané deti a deti utečencov ktoré sa nemôžu z akýchkoľvek príčin vrátiť Domov na proces integrácie do spoločnosti-im tak vzdialenými kultúrnymi rozdielmi, a eliminovať tak príčiny prehlbujúcej sa viditeľnej diskriminácie, predsudkov, nedorozumenia a konfliktov vznikajúcich na základe kultúrnych rozdielov, naučiť sa akceptovať rôzne kultúrne vzorce chovania sa, komunikácie, hodnôt a zvykov pochádzajúcich z odlišnej kultúry, pretože ”každé dieťa je osobnosťou, ktorého identita sa NEMÁ meniť, ale pomôcť jej stať sa lepším”.

Maryam Neumann

Islamológ, prezident neziskovej humanitárnej organizácie NORPHAN