O ORGANIZÁCII

Kto sme?

NORPHAN je rakúska nezisková charitatívna organizácia podporujúca práva dieťaťa. Ide o ľudské práva osobitne prispôsobené dieťaťu – jeho právo na život, právo na ochranu telesnej a duševnej integrity, právo na intelektuálne rozvíjanie sa, právo na zdravotnú starostlivosť, na prístup k stravovaniu, právo na ochranu dieťaťa pred sexuálnym otroctvom, mučením, únosmi za účelom detských sobášov a zlým zaobchádzaním. Dieťa nemá žiadne prostriedky alebo možnosti, no najmä prostredie, aby si vytvorilo samo vlastnú ulitu ochrany.

Práva dieťaťa berú do úvahy jeho krehký a zraniteľný charakter, a jeho potreby primerané k veku.

„Ľudstvo musí pre dieťa urobiť maximum.“ Ženevská deklarácia                                                                                                

„Buď dobrý k sirotám a ľuďom v núdzi. Rozprávaj sa s ľuďmi slušne. A pomáhaj chudobným.“ Korán (02:83)

Organizácia bola založená vo Viedni, v roku 2014, so zámerom zachrániť a umožniť prežiť detstvo tým najzraniteľnejším obetiam vojnových konfliktov – deťom.

S rešpektom k ich identite, kultúre a náboženstvu, podporujeme a chránime ľudské práva osirelých moslimských detí, ktoré pochádzajú z krajín poznačených extrémnou chudobou alebo sa stali obeťami terorizmu v extrémne rizikových vojnových zónach v rámci ústavných sporov o islamské právo Šária (Shari’a) a jeho tradičných islamských právnych noriem.

Prečo?

Bezpečnosť dieťaťa je pre nás predmetom nášho osobitného záujmu, pretože v rôznych krajinách sveta, kde deti trpia vojnou a ozbrojenými konfliktmi, dochádza k ohrozeniu alebo porušovaniu práv dieťaťa.

Každé dieťa má právo na vlastnú identitu, právo na vlastnú národnosť, právo na vierovyznanie.

Osirelé nevinné obete vojnových konfliktov, s ktorými pracujeme, pochádzajú z absolútne odlišných kultúr a prostredia, majú odlišné kultúrne vzorce, a vyznávajú odlišné náboženstvo.

Preto operujeme výhradne v ich domácom prostredí, kde poznajú svoju kultúru, poznajú svoj spôsob žitia a nemusia tak čeliť kultúrnym a náboženským bariéram.

Žiadne dieťa nesmie žiť na ulici v krutých podmienkach, trpieť malnutríciou, byť vyhladované, spať na holej zemi blízko bombových výbuchov či byť vystavené život ohrozujúcemu nebezpečenstvu.

Nepodporujeme migráciu, pretože je to intenzívny a emocionálne veľmi zraniteľný, kolabujúci proces do spoločnosti a deti, ktoré sa líšia „na prvý pohľad“ už svojím fyzickým vzhľadom kultúrneho rozdielu, sa stávajú terčom náboženskej a rasovej diskriminácie, a v spoločnosti sa tak stávajú neprijateľnými.

Náš cieľ?

Nezisková charitatívna organizácia NORPHAN vznikla s cieľom zachovať identitu, kultúrne hodnoty, zvyky a náboženstvo osirelých moslimských detí prostredníctvom vytvorenia bezpečného priestoru na miestach, kde sa tieto deti narodili, kde môžu ďalej vyrastať, a tak neskôr pomôcť svojím získaným vzdelaním svoju krajinu ďalej rozvíjať.

Naša vízia a misia je založená na skutočnosti, že na svete je 153 miliónov sirôt, z ktorých viac než polovica žije na ulici v neľudských podmienkach a v život ohrozujúcich situáciách.

Žobrú, trpia malnutríciou, alebo sú vyhladované, špinavé, bosé, bez prístupu k vode a hygienickým zariadeniam, a predovšetkým bez akéhokoľvek miesta, ktoré by mohli nazývať domovom.

Špecializujeme sa výhradne na zriaďovanie sirotincov rodinného štýlu s vlastným know – how, aby sme mohli osirelým moslimským deťom uspokojiť sociálne, emocionálne a kognitívne potreby pre zdravý vývin ich osobnosti.

Predovšetkým chceme, aby sa cítili bezpečne a zdravo na svojej rodnej pôde, vo vlastnej kultúre, a preto podporujeme ich vzdelávanie a poskytujeme im ich základné potreby na prežitie, t.j. strechu nad hlavou slúžiacu ako ochrana pred zlým zaobchádzaním, zdravé a nutričné jedlá, zdravotnú starostlivosť, psychosociálnu pomoc, no najmä psychotraumatologickú starostlivosť.                                                                                                                                                                                                       Chránime ich tak pred žobraním, bombovými útokmi, mraveniskovým náborom do teroristických skupín, negramotnosťou, detskou prácou, nútenými sobášmi, sexuálnym otroctvom, znásilnením, násilnou smrťou a prehlbovaním ich komplexnej traumy.

Namiesto toho, aby sme im ublížili a prehíbili ich komplexnú traumu tým, že budeme podporovať hostiteľské krajiny EÚ v integrácii týchto osirelých detí a vytrhávať ich tak z prirodzeného prostredia, tak ich podporujeme v tom, aby vyrastali vo vlastnej kultúre a náboženstve.

Nechceme, aby prestali snívať o lepšom zajtrajšku, preto im chceme dať miesto, ktoré môžu nazývať bezpečným domovom, kde môžu odpočívať, spať v teplej posteli… jednoducho byť iba deťmi.

„Každé dieťa je osobnosťou, ktorého identita sa NEMÁ meniť, ale pomôcť jej stať sa lepším.“

Maryam Neumann

Psychológ a zakladateľ neziskovej charitatívnej organizácie NORPHAN